Heeft u, na het bekijken van deze site, zin om lid te worden van onze vereniging, dat kan.
U kunt het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld opsturen naar onze secretaris.
Mocht dat niet lukken, stuur dan een mailtje met uw gegevens aan de secretaris.

Nieuwe leden
Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen.
Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd.
Van deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt.
Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat.
Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.

Bescherming persoonsgegevens
We trachten als vereniging (bestuur) zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens en deze zeker niet ongevraagd beschikbaar te stellen aan derden.
Mochten er op onze site gegevens en/of afbeeldingen van u staan die u niet publiekelijk wilt delen laat het aan mij of de secretaris weten zodat ik deze tijdig kan verwijderen.
Ook u kunt de eigen veiligheid verhogen door in de mail die u verstuurt, gebruik te maken van BCC i.p.v. CC, zodat de gegevens(mailadressen) niet voor iedereen zichtbaar zijn.
Voor de verdere informatie zie ook de mail van onze secretaris of kijk op onderstaand verhaal van de NBvV.
webmaster Arie

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG )
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.
Uiteraard heeft ook uw vereniging hiermee te maken. Nu deze datum dichterbij komt hebben (o.a. naar aanleiding van diverse publicaties, aankondigingen van de gemeenten richting alle verenigingen, etc.) nogal wat verenigingen vragen over dit onderwerp.
Binnen uw vereniging slaat u namelijk gegevens van leden op en u zult zich dienaagaande aan de wet moeten houden.
Wat is nu voor een vogelvereniging van belang en waar dient u zich aan te houden?
Elke organisatie die gegevens opslaat, dus ook vogelverenigingen, krijgen meer verplichtingen.
De nadruk ligt - meer dan nu - op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt.
Onder de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt.
Hun bestaande privacyrechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten.
Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht.
Dat betekent dat u aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet.
U moet onder meer kunnen laten zien dat u mensen goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens.
Dit kan bijvoorbeeld middels een privacyverklaring.
Als voorbeeld daartoe kan de “Regeling informatiebeheer en -verstrekking NBvV” dienen, zoals die is opgenomen in ons bondsvademecum (blz. 44 e.v.).
De AVG-privacyrechten zijn samengevat:
• Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).
• Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
• Recht om de persoonsgegevens die u van hen ver werkt in te zien.
• Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
• Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensververwerking.
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een informatieplicht.
Dat betekent dat u verplicht bent om nieuwe en bestaande leden duidelijk te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet.
Nu zullen er binnen een gewone vogelvereniging niet veel meer gegevens opgeslagen worden dan de ledenlijst en wat aparte gegevens t.b.v. bijvoorbeeld voor de administratie van de contributiebetling, etc.
Veel in de AVG benoemde zaken, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder e.d. zijn echt niet nodig.
Wel moet u oppassen met het ongevraagd, c.q. zonder toestemming doorgeven van informatie aan derden (N.B.: de administratie van de NBvV is hierin geen derde partij, want bondsleden zijn allen onderdeel van 1 vereniging - namelijk de bond zelf en voor hen geldt ons privacyreglement).
Daarnaast kunt u niet “zomaar” gegevens van uw leden in de tentoonstellingscatalogus of uw verenigingsblad zetten.
Dat is overigens ook meerdere redenen niet verstandig: u maakt het ook vogeldieven op die manier wel erg gemakkelijk!.
Meer informatie?
Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl of op: https://www.hulpbijprivacy.nl/
Een ledenlijst kunt u voortaan dus beter niet in het blad zetten, maar netjes periodiek onder uw leden verspreiden.
En de bond zelf…? De gegevensopslag van de NBvV en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan is “AVG-proof”.
Wel heeft de verordening consequenties.
Zo kunnen leden ons voortaan verzoeken om hun gegevens bij einde lidmaatschap te wissen.
Daarmee zijn deze uiteraard later niet meer beschikbaar in geval van vragen of bij een hernieuwd intreden als lid.
Een veel voorkomende vraag is of wij wel om een BSN-nummer mogen vragen bij de bestelling van ringen voor beschermde soorten.
Dat mag: niet de bond, maar de overheid stelt het opgeven daarvan verplicht en zonder deze wordt een bestelling niet goedgekeurd omdat de besteller niet opgenomen kan worden in de database van het ministerie van EZ.
De bond is in deze “slechts” de administratieve intermediair en wij dienen de aanvragen 5 jaar te archiveren.
Dat is dan ook de reden dat de ringencommissarissen de formulieren op moeten sturen.
Daarnaast is er vaak een “aannemelijk belang”, bijvoorbeeld bij meldingen van gevonden vogels of als kwekers onderling contact willen. In dat geval verstrekt het bondsbureau een telefoonnummer.
Leden kunnen ons vragen dat niet te doen. Op schriftelijk verzoek van opsporingsinstanties verstrekken wij uiteraard altijd de gevraagde gegevens.
In twijfelgevallen nemen wij altijd eerst contact op met de betrokkene.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u handige checklists en een overzicht/stappenplan.
namens de NBvV Hans van der Stroom.

Downloaden aanmeldingsformulier


Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.