Eukv zoals het ooit begon


Beste sportvrienden.
In 2019 zal onze Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging hopelijk haar 110 jarig bestaan gaan vieren , ik zeg hopelijk want je weet maar nooit in deze tijden.
Arie van Kesteren onze webmaster en ondergetekende hebben dan ook het plan op gevat om te proberen wat oud materiaal op de site geplaatst te krijgen.
We denken hierbij aan verhalen en foto’s van leden en oud leden , er zal ongetwijfeld nog wel het een en ander onder de mensen aanwezig zijn.
Wij roepen u dan ook op deze foto’s of ander materiaal tijdelijk beschikbaar te stellen , we maken kopieën en u krijgt alles weer netjes retour.
Bij voorbaat vast onze dank hiervoor.
Arie en Freek.

Het Koninklijk Besluit!

Onze gedachte was om maar te beginnen met het Koninklijk besluit verhaal.
De E.U.K.V. heeft al jaren in haar tekst gevoerd , goedgekeurd bij Koninklijk besluit.
Er zijn mensen die denken dat dit een Koninklijke onderscheiding is ,helaas dit is niet zo, Koninklijke onderscheidingen zijn de bekende lintjes.
Dit besluit is was nodig om de verenigingen rechtspersoonlijkheid te laten verkrijgen en is niet meer verlengbaar sinds aan aantal jaren.
Maar blijft leuk om te voeren.
Tegenwoordig hebben alle verenigingen hun statuten .
Lees voor de precieze gang van zaken het bijgesloten verhaal op wikipedia.
Onze secretaris heeft weer volop geïnformeerd bij het ministerie van Justitie hierover , deze heeft het een en ander uitgezocht maar er is niets meer van bekend in hun gegevens.
Bijgesloten een kopie van het Koninklijk Besluit.

Koninklijke goedkeuring Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Ga naar: navigatie, zoeken
Een Koninklijke goedkeuring was volgens het Nederlandse recht van 1855 t/m 1976 nodig wanneer een vereniging rechtspersoonlijkheid wilde krijgen. Sinds de invoering in Nederland van de Franse Code Pénal in 1811 was voor het oprichten van een vereniging van meer dan 20 personen een voorafgaande machtiging van de overheid nodig. Was dit eenmaal gebeurd, dan kreeg de vereniging automatisch rechtspersoonlijkheid.
Met de invoering van de Wet op de Vereniging en Vergadering van 1855 kwam deze machtiging te vervallen en kreeg iedereen de vrijheid om een vereniging op te richten. Een zodanig opgerichte vereniging had echter nog geen rechtspersoonlijkheid en kon daardoor bijvoorbeeld geen registergoederen, zoals een gebouw, verwerven.
Om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen moest toestemming van de overheid worden verkregen, de zogeheten koninklijke goedkeuring.
Hiervoor diende men de statuten van de vereniging te laten goedkeuren door het Ministerie van Justitie.
Voor verenigingen die korter dan 30 jaar waren aangegaan werd de goedkeuring en daarmee de rechtspersoonlijkheid verleend bij koninklijk besluit, voor een duur langer dan 30 jaar bij wet.
Om deze laatste, moeilijker weg te ontlopen werden verenigingen doorgaans voor iets korter dan 30 jaar aangegaan, waarna een verzoek tot verlenging kon worden ingediend.
De goedgekeurde statuten werden in de Staatscourant gepubliceerd en bijgehouden in het Verenigingenregister bij het Ministerie van Justitie. Over de periode 1875-1976 bevat dit register ongeveer 80.000 dossiers.[1] De koninklijke goedkeuring mocht volgens art. 7 van de Wet van 1855 alleen worden geweigerd op grond van het algemeen belang.
Dat criterium liet de overheid de nodige ruimte om verenigingen te toetsen aan de wet, aan ongeschreven recht, maar ook aan de openbare zeden.
Om die reden werd bijvoorbeeld het verzoek om goedkeuring door de homo-emancipatievereniging COC tweemaal geweigerd en uiteindelijk pas in 1973, 27 jaar na haar oprichting toegekend.
De koninklijke goedkeuring verdween bij de invoering van Boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) in 1976. Sindsdien heeft elke vereniging rechtspersoonlijkheid, zij het dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk blijven zolang de statuten niet door een notaris in een authentieke akte zijn opgenomen.


Reglement van de vereniging

Oprichters van EUKV en voorlopig bestuur 1909

Uitnodigingen voor vergaderingen en lezingen

   Eerste Utr. Kanarievereeniging
Bovengenoemde vereeniging houdt Dinsdag-
avond te half acht uur, hare vergadering in
cafe Reinischerhof Voorstraat 20. Op deze
vergadering zal door een der leden eene lezing
worden gehouden, over de broederij.
Vrij entree voor kanarieliefhebbers.

Bron: Het Centrum 02-06-1911

1953

1953


Bron Stadsblad 1981


Bron Stadsblad 1981

Kleinzoon van een van de oprichters Constant van Santen schreef op zijn blog het volgende over zijn opa.
Ik had mijn vader dus niet goed begrepen. Het was niet de eerste vereniging in Utrecht maar de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging die hij samen met F. Kreeftmeijer en W v.d. Wielen had opgericht.
Vér voordat de Bonden zoals de huidige Algemene Bond van Vogelhouders of de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers bestonden.
Vér voordat onze liefhebberij georganiseerd was.
In een tijd dat je een maandsalaris moest neertellen voor een goede Harzer kanarieman op zang.
In de tijd dat een Harzer kanarie tot de kostbaarste bezittingen behoorde die je had.
Volgens de informatie die ik gekregen heb, kreeg Opa tijdens het 25-jarig bestaan van de EUKV de gouden speld van het erelidmaatschap.

gouden ere-lid speldje C.M. van Santen


Welke verdiensten daaraan ten grondslag lagen weet ik helaas niet.
Het is meer dan veertig jaar geleden dat ik deze speld van Oom Jo in ontvangst mocht nemen om er goed op te passen.
Oom Jo was voor zover mij bekend ook lid van de EUKV en kon trots zijn op de prijsjes die hij behaalde en wees mij ook naar de uitslagen in het vogelblad en de artikelen van ‘Stap voor Stap’.
Ik heb een aantal prijzen gekregen van hem.
Slechts één heb ik behouden, de andere heb ik aan zijn zoon Cees terug gegeven ter nagedachtenis aan zijn vader, maar misschien nog meer ter herinnering aan onze Opa, toch een echte grote mijnheer die samen met zijn maten de ‘Eerste Utrechtse’ heeft opgericht.

Bladen en advertenties van toen

In 1917 is de Algemene Nederlandse Bond voor Kanarieteelt en Vogelbescherming ontstaan uit de Nederlandse Bond van Kanarieliefhebbers en Vogelvrienden
klik

Kijken jullie eens naar onderstaande foto's.
Dit moeten volgens mij besturen en tentoonstellingen zijn uit de 50e jaren en later van EUKV.
Wie het weet mag mij of Freek mailen , ook namen van personen en locaties zijn van harte welkom. Er staat bij elke foto een nummer zodat u kunt aangeven om welke het gaat
.
Ook verhalen en anekdotes uit die tijd
Toen was het blijkbaar geen probleem om een bestuur te krijgen, of vergis ik mij en zijn het allemaal prijswinners.

Besturen en recepties van toen


Achter dhr Lazet en Pieper
Voor dhrn Boll,??,Londen,??,Zwezereijn,??,??


2


links achter Piet Kragten en dhr Boll en dhrPlug.??,??
voor o.a. dhrn Werson, Lazet ,??, Zwezereijn en Co.Henneveld

Geachte secretaris,
Als 74 jarige Utrechtenaar van geboorte denk ik vaak terug aan mijn jeugd die bij mijn grootvader en vader gedomineerd werd door het houden van Harzerkanaries. Beide waren (bestuurs)lid van de EUKV in de 50-er jaren.. Ook vanavond dacht ik weer eens terug met welk een passie deze liefhebberij vroeger werd bedreven en welk effect dat heeft op je latere leven. Hoe anders is dat heden te dage, zeker bij de jeugd. Ook ik heb altijd vogels gehad, maar heb mij voornamelijk bezig gehouden met (Australische) kromsnavels..Al vele jaren ben ik voorzitter van een lokale vogelvereniging. De reden dat ik u schrijf is de volgende. Vanavond kreeg ik het idee om eens te googelen of de EUKV nog steeds bestond. En ja hoor! Opgericht in 1909 en nog steeds actief. Ik vond de sitepagina "EUKV in vroegere tijden" en kwam een aantal foto's uit het verleden tegen. En ziedaar.....daar stond mijn opa! Alleen is zijn naam bij u kennelijk niet meer bekend, gezien de vraagtekens bij foto 3. Foto 1 is niet erg duidelijk, maar op foto 2 en 3 is de man op de 4de plaats van links mijn opa en daardoor denk ik ook de meest linkse man achter de tafel op foto 1. Het is Dhr. Marinus Boll. Vanaf dat ik klein jongetje was tot bij mijn weten zijn dood heeft hij gewoond in de Werner Helmichstraat, precies op de kruising, ik dacht op nummer 56. Ik hoop u hiermee met een stukje puzzel uit het verleden van de EUKV geholpen te hebben. Mocht ik u nog verder van dienst zijn, dan hoor ik dat graag. Met vriendelijke groeten, M.W. Boll (Rien) Heerdstraat 57 6112AA Sint Joost (L)


v.l.n.r. Gerard Schreijer(Harzers), Joop Ram(Harzers) ,Piet Kragten(Harzers),Albert de Bruin(Postuur),Jan Tersteeg en Rien Waltene(Harzers).
De man op de achtergrond met de pet is Barend Jansen(scharrelaar en vogelopkoper.)
Bestuur Eukv op de receptie ter gelegenheid van 90 jarig bestaan.(locatie Man's kantine)
v.l.n.r. Jenny Rijntjes-Tito, Rinus van Leeuwenkamp, Albert de Bruin, Freek Luider, Henk Versteeg


Dhr en mevr Mommersteeg.


Dhr en mevr Westening feliciteren het bestuur tijdens de receptie.

De zangkanaries waar het ooit allemaal mee begon


Gouden tijden voor de Harzersport


Dhr.Lazet bekommert zich over de Harzers, destijds secretaris van EUKV


Dhr Weijers en dhr Lazet


Op deze foto staan o.a. Jenny Rijntjes, Arie Emo, Henk Doward, Otto v Rooijen
is genomen tijdens een TT in het pastoor schilte huis


zoals jullie zien veel Harzerkeurmeesters uit Utrecht in 1953


Tentoonstellingen en kampioenen in het verleden


Aankondiging wereldshow 1953 mede georganiseerd door de EUKV


Oranjehuis Nieuwekade Utrecht

Oprichting Internationale Bond. C.I.C 14 Februari 1953 te Utrecht
Confederration 'd Amateurs et Eleveurs de Canaris(voorloper COM)


Dhr C.Henneveld en mevr.??????


v.l.n.r Dhrn Henneveld, Zwezereijn, Werson en Lazet.


Goed gevulde prijzentafel in 1953


Enkele medailles uit de beginjaren


dhrn Werson en Kragten


Rinus van Leeuwenkamp, Albert de Bruin, Dino Bourne, Jan Tersteeg en Freek Luider


Dhr Lazet versiert de kooi van een prijswinnaar. In de jaren 50 secretaris van de vereniging


In het midden dhr P. Weijers met vrouw en dochter


Keuring in de Paardenkathedraal


Opbouwen van de onderlinge TT in de Paardenkathedraal.


verzorging van de inwendige mens door Jenny Rijntjes en Piet Luider

Uitwijken naarAchter v.l.n.r. ; L.v.Baggum , P.v. Essen , A. de Bruin.
2e achter v.l.n.r. ; T. Bourne , D. Bourne , G. Rijntjes , A. v. Burik , C. v. Eijk ,
. H.Even.
Midden : v.l.n.r. ; Opa Bliekendaal , R. Waltene , W. de Vos , J. v.t. Veldt , J. Rijntjes-Tito , Opa van Buuren , J.Ram , ??.
Voor: v.l.n.r. ; Hylke , B. Waltene-Huijsen , K. Winkels , Sandra Rijntjes.
locatie: S.E.B. gebouw aan de Wattlaan , 70 jaar E.U.K.V.
Tevens prijsuitreiking onderlinge TT.


Rien Waltene , Gerard Rijntjes , Sandra Rijntjes (jeugdlid) , Albert de Bruin en Leni de Bruin - de Kraay.


Opstelling in de Paardenkathedraal


Even napraten onderlinge TT 1993 in de Paardenkathedraal. Net klaar met afbreken en opruimen. Natuurlijk moest ook het vat even leeg. V.l.n.r. Hans van Schuijlenburg , Freek Luider (secr.) , Albert de Bruin (voorz.) , Jan Verheul en Rijk Mommersteeg. Even later zal Jan Verheul met in zijn hand en fles rode wijn in onze door Jenny Rijntjes gemaakte Verenigingsvlag vallen. De schade is nog steeds zichtbaar na al die jaren.

Tentoonstelling 100 jaar E.U.K.V.
1909/2009. 100 jaar Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging.
Eindelijk was het zover de tentoonstellingsweek in het teken van 100 jaar E.U.K.V.
.stond voor de deur, na veel weken van voorbereiden konden we eindelijk met het echte werk gaan beginnen.
In februari 2009 al begonnen met het aanschrijven van gemeente,sponsors, bondsblad,
pers enz. ,was het werk in gang gezet.
Na het vragen van de nodige medewerkers en het sluiten van de inschrijving, kon er op dinsdagavond 17 Nov.2009 begonnen worden met het opbouwen van onze tentoonstelling.
Er moest ruimte komen voor 268 vogels en wel van diverse soort, jammer was het dat er door omstandigheden mensen niet ingestuurd hebben,hier is genoeg negatieve energie aan verloren gegaan ,laten we dus maar verder gaan met de vogels die er wel waren.
Natuurlijk waren we met de vereniging weer te gast in het mooie Crouwelgebouw aan de Bekkerstraat, van ouds de Paardenkathedraal maar nu bewoond door De Utrechtse Spelen.
En ook deze keer werden we voor alweer de 17e keer gastvrij ontvangen.
Omdat we i.v.m. onze receptie meer ruimte nodig hadden voor zitjes, zijn we noodgedwongen tot een andere opstelling van de vogels gekomen en aan de reaktie van leden en bezoekers te merken was dit zeer positief, zo zie je maar dat door omstandigheden iets wel eens prima op zijn plek kan vallen.


Woensdagavond 18 nov.
De inbreng avond van de vogels ,op enkele absenten na waren alle vogels aanwezig, om 20.30 uur was alles binnen, zodat blinde lijsten en andere voorbereidingen voor het keuren van de vogels ook nog even gedaan konden worden

.
Donderdag 19 nov.keurdag.
Bijtijds aanwezig voor het openen van de gordijnen voor de waterslagers,dit moet altijd even gebeuren en na een klein half uurtje weer dicht en wachten op de keuring.
Daarna de keurmeesters ontvangen met koffie, thee en een plak cake, wat bijpraten met alle mensen, zodat om ongeveer 9.15 uur gestart kon worden met de keuringen van de vogels.
De voordragers hadden hun handen vol, vooral bij zang en exoten ,de kleur en postuur mensen hadden het wat rustiger, maar niet minder plezierig.
Om ongeveer 13.00 uur werd er geluncht, Trudy Westening zorgde er zoals altijd weer voor dat niemand iets te kort kwam,Trudy nogmaals onze dank hiervoor.
Hierna kon er met een volle maag verder gekeurd en ingeschreven gaan worden.
Om 15.00 uur waren alle keuringen gereed en konden we starten met het uitzoeken van de diverse prijs winnaars, dit is een tijdrovende gebeurtenis en moet goed gebeuren om alles goed in de catalogus te krijgen, op een klein foutje na is dit weer prima gelukt.
Hierna en dat was voor ons nieuw konden de uitslagen naar de drukker, normaal deden we dit altijd zelf ook het inbinden deden we in eigen beheer. Nu kon ondergetekende lekker wat anders gaan doen , ook hebben we gekozen voor een nieuwe omslag en deze zag er prima uit.


Vrijdag 20 nov.
Werd de zaal aangekleed en gezellig gemaakt voor de opening, Jenny en Gerard moesten nog even snel op en neer naar Tiel om de prijzen op te halen en ook dit ging verder goed.
Vrijdagavond opening om 19.30 uur. Afgesproken was dat de jubileum commissie de touwtjes in handen zou nemen,voorzitter van de feestcommissie Co Mulder opende de tentoonstelling met microfoon (sorry Gerard).
Co maakte de kampioenen bekend en kon Cees Hees het bondsschild omhangen als Alg.Kampioen bij de kleurkanaries.
Fotograaf Wim Hekkenberg was druk met het fotograferen van de kampioenen en de nodige sfeerplaatjes. De vrijdagavond was goed bezocht ,eigenlijk zoals altijd, inzenders waren aanwezig met aanhang en ook wat bezoekers.


Zaterdag 21 nov.
Deze dag stond in het teken van onze receptie.
Spannend wie er allemaal zouden komen uitnodigingen waren er voldoende verstuurt, was alles er op tijd, het gebak,de cateraar de bloemen enz.
Om 16.00 uur was het zover, het werd langzaam gezellig druk en het bestuur kon plaats nemen achter de tafel om de nodige felicitaties in ontvangst te nemen.
Het was de bedoeling dat het volgende een verrassing zou blijven, of dit helemaal gelukt is weten we niet zeker.
Wegens grote verdiensten voor de vereniging waren er 2 ereleden te huldigen te weten Gerard en Jenny Rijntjes, zij kregen door Co Mulder de speldjes opgespeld behorend bij het erelidmaatschap van de E.U.K.V. en natuurlijk een mooie bos bloemen hierbij. Gerard en Jenny van harte proficiat!!!.
Verder werden de bondsmedailles gewonnen door de Alg.Kampioenen omgehangen door de heer Bart Braam , secretaris van de A.N.B.v.V.,hierna nam dhr.Braam nog even het woord tot de aanwezige en feliciteerde de vereniging met het behalen van deze unieke mijlpaal van 100 jaar.
Voor we met het buffet konden beginnen was er nog een mooi gebaar vanuit de gemeente Utrecht, deze kwam onze vereniging feliciteren in de persoon van wethouder.loco burgemeester Marka Spit.
Mw. Spit wilde de aanwezige graag toespreken en feliciteren namens de gemeente Utrecht, tevens kreeg de vereniging een fraai cadeau aan geboden in de vorm van een schilderij van het oude gemeentehuis,we gaan hier een mooie plek voor vinden.
Na al deze officiële gebeurtenissen kon voorzitter Co Mulder het buffet openen en konden de aanwezige genieten van een drankje en een heerlijk warm en koud buffet. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt en er was genoeg, aan het slot van deze feestelijke zaterdag waren er alleen maar positieve geluiden te horen en dat klonk voor de mensen van de jubileum commissie: als muziek in hun oren.


Zondag 22 nov.
Weer bijtijds aanwezig in de ochtend, om 10.00 uur moest alles weer spik en span zijn voordat de eerste bezoekers van de tentoonstelling zich weer melden, ook dit lukte weer.
Gelukkig kwamen er op zondag nog wat mensen langs die verhinderd waren om op de receptie.
Jenny was zoals van ouds weer druk met haar verloting er moesten toch nog een paar eurootjes binnen komen na deze dure week voor de vereniging.
Wat later dan gebruikelijk begonnen we om 13.30 uur met de prijsuitreiking en dit verliep erg leuk, er waren mooie prijzen beschikbaar dit jaar en de winnaars hiervan waren zeer te spreken over de bekers enz.
Hierna werd er weer het nodige eten neer gezet, er was zoveel over van de zaterdag dat we ook nu weer heerlijk konden eten van het buffet en dat werd gelukkig ook gedaan. Om 15.00 uur kon begonnen worden met het uitgeven van de vogels en daarna met het afbreken en opruimen van de stellingen e.d.
Om 17.00 uur waren de zaal en verdere gebruikte ruimtes weer netjes schoon en gedweild, niets herrinnerde weer aan de vogels die er enkele uren ervoor nog hun liedje lieten horen.
Tot slot wil ik alle mensen bedanken die geholpen hebben tot het slagen van deze mooie week, namen noemen doen we niet want je vergeet snel iemand en dat willen we zeker niet.
Alle E.U.K.V. mensen ,adverteerders,keurmeesters,fotograaf en De Utrechtse Spelen erg bedankt.

Onderstaande geven een impressie van het 100 jarig bestaan.

klik

Zullen we ook die mooie vitrines bouwen ?

Het zal ongeveer 20 jaar geleden zijn dat Freek Luider en Rinus van Leeuwenkamp het idee oppakte om vitrinekooien te gaan bouwen voor de Europese Cultuurvogels welke geshowd werden op de onderlinge tentoonstellingen van de E.U.K.V.
Deze vogels bleven in de TT kooi zo onrustig en dat is jammer, dan maar geen keurbrief was het motto van Freek en Rinus.
Rinus was toen onze penningmeester en kweekte in die tijd groenlingen,Freek was secretaris en kweekte naast zijn postuurkanaries, putters en zanglijsters.
Het idee van de kooien werd opgedaan op de shows van de B.E.C. (Belangengroep Europese Cultuurvogels) en deze kooien werden alleen gebruikt als show kooien.
Freek spaarde,op zijn werk bij de Paardenkathedraal,het overtollige plaatmateriaal bij elkaar, en bij de B.E.C. werd een bouwtekening gekocht.
Alle kooionderdelen werden gezaagd en voorbereid voor de opbouw.

Op koninginnendag werd de vrijmarkt in Utrecht afgestruind voor finileon lampen en er werden er verscheidenen gevonden , in prijs variërend van f 0.25 tot f 0.50 per stuk.
Het restant werd bijgekocht.
Ook moesten we zien hoe we aan de stokbussen zouden komen , na het lenen van een voorbeeld, werden deze gemaakt bij Rinus op zijn werk.
In de vrije uurtjes en in het weekend werden de kooien in elkaar gezet bij Freek in de werkplaats aan de Bekkerstraat ,altijd waren we welkom bij de Paardenkathedraal of het nu op zondag was of een feestdag geen probleem.
20 stuks werden er gemaakt .
Hoogte punt was toch wel het spuiten in de goede RAL kleur ,Rinus had een verfspuit geregeld en er werd een spuitcabine gemaakt.

Het resultaat was buitengewoon goed te noemen.
Hierna werd door Rinus de verlichting gemonteerd.
Als kers op de taart werden er nog logo plaatjes geregeld en dit allemaal met een gesloten beurs.
Het wachten was nog wel op de speciale voorfronten ,deze werden voor ons gemaakt in Veldhoven en ook weer in de goede RAL kleur gespoten.
Dit was voor de vereniging het grootste kostenplaatje.
Kort na dat we de fronten hadden opgehaald ,overleed helaas de eigenaar van deze fabriek.
Zoals jullie zien op de foto's is het eindresultaat iets om trots op te zijn. De kooien worden nog steeds gebruikt en zijn een mooie aanvulling op onze tentoonstelling.
Waar vindt je nog van deze mensen die klaar staan voor hun club , ja op ieder uur van de dag ,tijd vrijmaken voor je vereniging in goede en slechte tijden.
Rinus dat waren mooie tijden en we mogen nog steeds wel trots zijn op deze klus.
Sportgroeten Freek. Foto's. Freek monteert een kooi , nog 19 te gaan. Meesterspuiter Rinus spuit een kooi ,nog 19 te gaan. Het mooie eindresultaat.

August Nakken

Een handvol oud leden zullen hem nog wel kennen ,August Nakken was altijd een vaste bezoeker van onze vogelbeurzen in de Paardenkathedraal.
Gekleed altijd in zijn lange regenjas, een echte Utrechter.
Zo nu en dan duwde August me een enveloppe in hand en had hij weer een tekst met betrekking tot vogeltjes voor me opgeschreven ,erg leuk altijd.
Ik plaatste deze dan regelmatig in de door mij gemaakte clubbladen ,was een dankbare aanvulling.
August is al lang niet meer onder ons ,maar op deze manier is het gelukkig nog mogelijk om de kleurrijke mensen uit het E.U.K.V. verleden een mooi plekje te geven.
Freek

Mijmeringen van August

Op een vogeltentoonstelling
Was hij voor de sport bezweken
Bij liefhebbers vogels en broedkooien bekeken
Voor hem kwam vast te staan
Hij wil in deze sport verdergaan
Kon nergens anders meer over praten
Zijn vrouw hoorde het aan stil en gelaten
Dacht die droom zal wel overgaan
Maar had zich vergist er kwam in de tuin
een pracht voliere te staan
Hij wilde zich bewijzen
Kocht kanaries putters en kapoetsensijsen
Het kweken dat ging opperbest
En dacht vanzelf komt de rest
Maar toen de tentoonstellingen kwamen was
Hij zeer ontdaan
Geen ene vogel kwam hoog op de puntenlijst te staan
Zijn vrouw zei: Het gaat niet he man
Hij werd kwaad en zei: Doe jij het dan
Zij heeft de verzorging op zich genomen
Uit kwamen nu zijn dromen
Zij werden gehuldigd als kampioen
Hij gaf zijn vrouw een dikke zoen
En zei: Dat zo een klein dier een vogel ons beider leven
Zo een plezier en inhoud heeft gegeven
August Nakken

klik