Laatste nieuws/Mededelingen

Beste leden

Er is de laatste tijd veel te doen over de nieuwe wet die gaat over de bescherming van persoongegevens en die op 25 Mei a.s. in werking treed.
We trachten als vereniging (bestuur) zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens en deze zeker niet ongevraagd beschikbaar te stellen aan derden.
Mochten er op onze site gegevens en/of afbeeldingen van u staan die u niet publiekelijk wilt delen laat het aan mij of de secretaris weten zodat ik deze tijdig kan verwijderen.
Ook u kunt de eigen veiligheid verhogen door in de mail die u verstuurt, gebruik te maken van BCC i.p.v. CC, zodat de gegevens(mailadressen) niet voor iedereen zichtbaar zijn.

Voor de verdere informatie zie ook de mail van onze secretaris of kijk op onderstaand verhaal van de NBvV.

webmaster Arie

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG )
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.
Uiteraard heeft ook uw vereniging hiermee te maken. Nu deze datum dichterbij komt hebben (o.a. naar aanleiding van diverse publicaties, aankondigingen van de gemeenten richting alle verenigingen, etc.) nogal wat verenigingen vragen over dit onderwerp.
Binnen uw vereniging slaat u namelijk gegevens van leden op en u zult zich dienaagaande aan de wet moeten houden.
Wat is nu voor een vogelvereniging van belang en waar dient u zich aan te houden?
Elke organisatie die gegevens opslaat, dus ook vogelverenigingen, krijgen meer verplichtingen.
De nadruk ligt - meer dan nu - op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt.
Onder de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt.
Hun bestaande privacyrechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten.
Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht.
Dat betekent dat u aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet.
U moet onder meer kunnen laten zien dat u mensen goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens.
Dit kan bijvoorbeeld middels een privacyverklaring.
Als voorbeeld daartoe kan de “Regeling informatiebeheer en -verstrekking NBvV” dienen, zoals die is opgenomen in ons bondsvademecum (blz. 44 e.v.).
De AVG-privacyrechten zijn samengevat:
• Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).
• Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
• Recht om de persoonsgegevens die u van hen ver werkt in te zien.
• Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
• Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensververwerking.
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een informatieplicht.
Dat betekent dat u verplicht bent om nieuwe en bestaande leden duidelijk te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet.
Nu zullen er binnen een gewone vogelvereniging niet veel meer gegevens opgeslagen worden dan de ledenlijst en wat aparte gegevens t.b.v. bijvoorbeeld voor de administratie van de contributiebetling, etc.
Veel in de AVG benoemde zaken, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder e.d. zijn echt niet nodig.
Wel moet u oppassen met het ongevraagd, c.q. zonder toestemming doorgeven van informatie aan derden (N.B.: de administratie van de NBvV is hierin geen derde partij, want bondsleden zijn allen onderdeel van 1 vereniging - namelijk de bond zelf en voor hen geldt ons privacyreglement).
Daarnaast kunt u niet “zomaar” gegevens van uw leden in de tentoonstellingscatalogus of uw verenigingsblad zetten.
Dat is overigens ook meerdere redenen niet verstandig: u maakt het ook vogeldieven op die manier wel erg gemakkelijk!.
Meer informatie?
Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
of op: https://www.hulpbijprivacy.nl/
Een ledenlijst kunt u voortaan dus beter niet in het blad zetten, maar netjes periodiek onder uw leden verspreiden.
En de bond zelf…? De gegevensopslag van de NBvV en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan is “AVG-proof”.
Wel heeft de verordening consequenties.
Zo kunnen leden ons voortaan verzoeken om hun gegevens bij einde lidmaatschap te wissen.
Daarmee zijn deze uiteraard later niet meer beschikbaar in geval van vragen of bij een hernieuwd intreden als lid.
Een veel voorkomende vraag is of wij wel om een BSN-nummer mogen vragen bij de bestelling van ringen voor beschermde soorten.
Dat mag: niet de bond, maar de overheid stelt het opgeven daarvan verplicht en zonder deze wordt een bestelling niet goedgekeurd omdat de besteller niet opgenomen kan worden in de database van het ministerie van EZ.
De bond is in deze “slechts” de administratieve intermediair en wij dienen de aanvragen 5 jaar te archiveren.
Dat is dan ook de reden dat de ringencommissarissen de formulieren op moeten sturen.
Daarnaast is er vaak een “aannemelijk belang”, bijvoorbeeld bij meldingen van gevonden vogels of als kwekers onderling contact willen.
In dat geval verstrekt het bondsbureau een telefoonnummer.
Leden kunnen ons vragen dat niet te doen. Op schriftelijk verzoek van opsporingsinstanties verstrekken wij uiteraard altijd de gevraagde gegevens.
In twijfelgevallen nemen wij altijd eerst contact op met de betrokkene.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u handige checklists en een overzicht/stappenplan.
namens de NBvV Hans van der Stroom.

Vrijdag 22 Januari 2016

Vanmorgen bijtijds de polder ingetrokken op de fiets , in de hoop wat open water te vinden en hierin dan een snoek te verleiden om in mijn kunstaas te bijten.
Helaas mocht dit niet zo zijn ,koning winter had de polder nog in zijn macht ,dus het kunstaas zal nog wel een paar dagen droog blijven.
Nu zullen jullie wel denken wat moet hij nu met zijn visverhaal bij de vogelvereniging.
Dat is niet zo moeilijk hoor , als ik de polder in ga staat mijn vogel radar altijd op 100% open.
Ik zie dan vaak vogels op een dag waar veel mensen hun hele leven over doen.
Zoals vanochtend stonden er bij de J.M. Muinck Keizerbrug weer 14 ooievaars te kou kleumen en was er in de lucht nog meer versterking onderweg.
Op de dicht gevroren poldersloten lag het bezaaid met elzenzaad , wat uit de elzenpropjes druipte.
Het wemelde dan ook van de sijzen , het geblèr van de mannetjes was al van verre te horen.
Tientallen sijzen zaten op het ijs en in de bomen zich te goed te doen aan het elzenzaad.
In de bomen hoorde je het getrommel van de bonte spechten en ook de groene specht liet zijn lach horen.
Ook de ijsvogel was weer present , er gaat geen dag voorbij als ik sta te vissen of ik kom meerdere van deze blauwe schichten tegen in de polder.
Als zou je het aan zijn naam niet zeggen ,is de ijsvogel niet echt blij met de dicht gevroren sloten , hij kan nu niet bij zijn geliefde kleine visjes komen.
Op zo'n ritje door de polder kom ik nog meer vogels tegen ,roodborst ,putter ,merel, winterkoning , vink ,keep enz.
En ja ook vaak hazen.
Zo zie je maar dat een visverhaal , zomaar een vogelverhaal kan worden.
Ik kan jullie alleen maar aanraden eens de fiets te pakken en de polder in te gaan ,ogen en vooral oren goed open te houden ,sommige vogels moet je eerst horen ,anders ben je te laat om ze te zien.
Daar kan geen tentoonstelling tegen op.
Zoals jullie zien is foto's maken niet mijn ding ,ik hoop dat de ooievaars te zien zijn.
Groeten Freek Luid
er.

Het goudhaantje

Dit zeer beweeglijke groengrijze vogeltje met witte oogring en dito vleugelstrepen is een liefhebber van naaldbomen.
De kleinste broedvogel van Europa, het goudhaantje, is een schuw en geheimzinnig diertje.
Hij valt niet op in zijn leefgebied in het bosland.
Hoewel hij klein is, is dit geharde dier in staat tot grote prestaties, tijdens de trek legt hij vaak enorme afstanden af. Omdat het gezang van het goudhaantje mooi klinkt en hij familie is van grotere tuinfluiters, staat hij soms ook bekend als tuinfluiter.
Het goudhaantje leeft bij voorkeur in naaldboombossen en gemengd bosland, maar komt ook vaak in grote tuinen waar genoeg geschikte bomen zijn. Hij houdt vooral van naaldbomen, waaronder de Noorse spar, zilverspar, taxis, cypres en bergspar. Actief en vlug fladdert deze rusteloze vogel van boom naar boom, grotendeels uit het zich in de schaduw van de bladeren. Zijn aanwezigheid is makkelijk te ontdekken door zijn onophoudelijk 'zee-zeeee-zeee'-geroep, en zijn kwelende gezang. In de winter vormen sommige goudhaantjes troepen en blijven binnen goed gedefinieerde territoria, soms komen ze samen met andere vogels zoals mezen. Andere trekken in de herfst weg en vliegen enorme afstanden over land en zee, naar Spanje, Oost-Europa en delen van noordelijk Afrika.
Het goudhaantje eet spinnen en een verscheidenheid aan insecten en hun larven. Overdag zoekt hij constant eten, of hij springt erlangs of hij hangt ondersteboven aan een tak terwijl hij eten zoekt. Deze drukke vogel jaagt vooral tussen de naalden van coniferen en de bladeren, twijgen en bast van bladverliezende bomen en struiken. Het vindingrijke goudhaantje zweeft vaak boven een spinnenweb, en wacht totdat hij vastzittende insecten kan pakken, net als de spin zelf.
De paartijd loopt van april tot mei. Tijdens het paringsritueel zet het mannetje zijn oranje kuif en veren op en laat zijn vleugels hangen. Als ze eenmaal paren hebben gevormd, beginnen het mannetje en het vrouwtje met het bouwen van het nest. Ongebruikelijk voor de meeste vogels is dat goudhaantjes vaak twee nesten bouwen. Het bouwen kan wel twee weken duren. Hoewel het vrouwtje de eieren uitbroedt, worden de kuikens eerst alleen maar door het mannetje gevoerd. Daardoor kan het vrouwtje naar het tweede nest vliegen, waar ze opnieuw eieren legt en uitbroedt.
Hoewel goudhaantjes wijdverspreid en veel voorkomen, kan hun aantal soms dramatisch schommelen. Deze kleine vogels hebben veel last van slecht weer, ze hebben bijvoorbeeld enorm te lijden gehad onder de extreem koude Britse winters begin de jaren zestig. Goudhaantjes zijn vooral kwetsbaar tijdens de trek. Afname van leefgebied in het bosland vormt ook een bedreiging voor hun populatie.

 

Word lid van de EUKV,
een gezellige vereniging,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en sjoelavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV